VisitPoint

You Are Viewing

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Begrippenlijst Consument: persoon die via door VisitPoint B.V. gedistribueerde kanalen in aanraking komt met VisitPoint B.V. of één van zijn medewerkers, bijvoorbeeld via de website, e-mail, telefoongesprekken, schriftelijk contact of in persoon contact. Klant: persoon die één of meerdere producten of diensten geleverd door VisitPoint B.V. afneemt. VisitPoint-product(en): alle producten en diensten die door VisitPoint B.V. geleverd worden, waaronder maar niet gelimiteerd tot VisitPoint touchscreen, VisitPoint LED-scherm, VisitPoint monitoring tool, VisitPoint-software en advertenties die via VisitPoint-producten worden getoond. E-mail contactopties: alle opties m.b.t. e-mail verkeer tussen VisitPoint B.V. en de klant. Hieronder vallen e-mailadressen, e-mail contactvelden, beschikbaarheid en de inhoud van deze e-mails. Telefonische contactopties: alle opties m.b.t. telefonisch verkeer tussen VisitPoint B.V. en de klant. Hieronder vallen telefoonnummers, beschikbaarheid en de inhoud van telefoongesprekken. In persoon contactopties: alle opties m.b.t. persoonlijk contact tussen VisitPoint B.V. en de klant. Hieronder vallen schriftelijke en niet schriftelijke afspraken die samen gemaakt worden tussen VisitPoint B.V. en de klant in het VisitPoint B.V. kantoor en bij de klant op locatie. Schriftelijke contactopties: alle opties m.b.t. schriftelijk contact tussen VisitPoint B.V. en de klant. Hieronder vallen alle per post verzonden schriftelijke berichten en in persoon afgegeven schriftelijke berichten.

 1. Inhoud en kennisgeving

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle communicatie tussen VisitPoint B.V. en de consument of klant. Hieronder vallen: webpagina’s, QR-codes, YouTube-video’s, e-mailverkeer, telefonisch verkeer, schriftelijke afspraken en in persoon contact. 1.2 VisitPoint B.V. is vrij om de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Hier van wordt niet afzonderlijk kennis gegeven. Het wordt aangeraden om de website van VisitPoint B.V. regelmatig te bezoeken om de Algemene voorwaarden na te gaan. 1.3 Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden zijn van kracht wanneer deze gepubliceerd zijn op de website www.visitpoint.nl

 1. Accounts en beheer

2.1. Indien een klant van VisitPoint B.V. toegang heeft tot monitoring tools van één van de VisitPoint-producten door middel van een account en wachtwoord, behoudt VisitPoint B.V. het recht deze gegevens op te slaan. Het is VisitPoint B.V. toegestaan deze gegevens te gebruiken om monitoring tools in te zetten. 2.2 Het is niet toegestaan de account en wachtwoord aan een derde partij te verschaffen. De klant dient VisitPoint B.V. per direct op de hoogte te stellen wanneer er een vermoeden is van verloren of verspreide account en wachtwoord. 2.3 VisitPoint B.V. behoudt zich het recht tot het onaangekondigd blokkeren van toegang tot monitoring tools en accounts en wachtwoorden. Dit gebeurt alleen ten behoeve van onderhoud en aanpassingen door VisitPoint B.V. en niet voldoen aan de Algemene voorwaarden door de klant. 2.4 VisitPoint B.V. zal accounts en wachtwoorden nooit verspreiden dan wel verkopen aan derden.

 1. Rechten en verplichtingen van VisitPoint B.V.

3.1 VisitPoint B.V. streeft ernaar om de website, e-mail contactopties, telefonische contactopties, e-mail contactopties en VisitPoint-producten ten alle tijden aan te bieden. VisitPoint B.V. garandeert niet dat de website, e-mail contactopties, telefonische contactopties en VisitPoint-producten ononderbroken of volledig beschikbaar zijn. 3.2 Voor e-mail contactopties, telefonische contactopties en in persoon contactopties geldt dat medewerkers van VisitPoint B.V. op werkdagen tussen 09:00u en 17:00u beschikbaar zijn voor reactie. 3.3 VisitPoint B.V. behoudt zich het recht tot reageren of onthouden van reageren op een e-mail contactopties, telefonische contactopties, schriftelijke contactopties en in persoon contactopties. 3.4 VisitPoint B.V. garandeert niet dat de website, e-mail contactopties, telefonische contactopties, in persoon contactopties en schriftelijke contactopties vrij is van fouten, gebreken, Malware en dat de website actueel, compleet of accuraat is. 3.5 VisitPoint B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van derden wanneer deze op de website kenbaar worden gemaakt, of per e-mail contactopties, telefonische contactopties, in persoon contactopties en schriftelijke contactopties.

 1. Kopen en verkopen

4.1 VisitPoint B.V. behoudt zich het recht tot het terugdraaien van een koopovereenkomst wanneer deze onredelijk is, bijvoorbeeld door een fout van VisitPoint B.V. of de klant. Onder onredelijk wordt verstaan: – prijsverschillen t.o.v. de werkelijkheid door typfouten – onjuiste afspraken over levertijd en werking – niet of niet tijdig betalen door de klant – niet of niet tijdig leveren van onderdelen door derden aan VisitPoint B.V. – oneigenlijke dwaling m.b.t. prijsafspraken, levertijden en product- en/of dienstafspraken 4.2 Wanneer een koopovereenkomst tussen VisitPoint B.V. en de klant geannuleerd wordt, worden reeds gedane uitgaven teruggedraaid. 4.3 Gedurende de vermelde geldigheid van een uitgebrachte offerte, worden de aangeboden prijzen in de offerte niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen van BTW-tarieven.

 1. Licentie en intellectueel eigendom

5.1 Het is niet toegestaan VisitPoint-producten te herproduceren of distribueren zonder hier nadrukkelijk toestemming van VisitPoint B.V. voor ontvangen te hebben. 5.2 Het is niet toegestaan software van VisitPoint B.V. te herproduceren, distribueren, verkopen of anderszins openbaar te maken zonder hier nadrukkelijk toestemming van VisitPoint B.V. voor ontvangen te hebben. De broncode van software ontwikkeld en in beheer van VisitPoint B.V. is uitsluitend het eigendom van VisitPoint B.V.

 1. Privacy

6.1 Op aanvraag van de klant of bij het stop zetten van een contract verwijdert VisitPoint B.V. de accounts en wachtwoorden die verbonden zijn aan monitoring tools en andere software. 6.2 Klantengegevens, zoals adres- en betalingsgegevens, worden tijdens en na de contractperiode bewaard door VisitPoint B.V. Dit gebeurt in alle veiligheid. Op verzoek van de klant kunnen deze gegevens uit de archieven van VisitPoint B.V. verwijderd worden.

 1. Aansprakelijkheid

7.1 VisitPoint B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten die bezoekers van de website oplopen, veroorzaakt door het raadplegen van de website. 7.2 Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten of diensten van VisitPoint B.V. berust bij VisitPoint B.V. tot het moment dat de producten of diensten zijn afgeleverd bij de klant. 7.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten of diensten van VisitPoint B.V. berust bij de klant na het moment van dat de producten of diensten zijn afgeleverd bij de klant, tenzij hier volgens contract andere afspraken over gemaakt zijn. 7.4 In het geval van technische storingen van de VisitPoint-producten door middel van externe invloeden (zoals stroomuitval) is VisitPoint B.V. niet aansprakelijk voor enige beschadiging in welke vorm dan ook.

 1. Overmacht

8.1 VisitPoint B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door VisitPoint B.V. ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

 1. Levertijd / uitvoeringsperiode 9.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. 9.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 9.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 9.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging. 9.5. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te voldoen. 9.6. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. 10. Locaties

10.1 Eventuele wijzigingen van locaties/vormgeving/formaten kunnen additionele kosten met zich meebrengen.

 1. Algemene verplichtingen van de Partijen 11.1 Tenzij expliciet anders overeengekomen, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor en zal zorgdragen voor het verkrijgen van alle vergunningen, licenties, wegafzettingen en andere goedkeuringen, die nodig zijn voor het Project, het Werk, het Onderhoud en de Locatie. 11.2 De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de Locatie goed toegankelijk is, dat het Materieel behoorlijk en veilig kan worden gemobiliseerd en dat het Project, de Huur en/of de Diensten kunnen aanvangen op de overeengekomen datum en kunnen worden uitgevoerd zonder onderbreking of belemmering. 11.3 De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de werkomstandigheden op de Locatie (in het bijzonder met betrekking tot veiligheid en gezondheid) goed en volledig in overeenstemming zijn met de vereiste maatstaven en volledig in overeenstemming zijn met de plaatselijke regelgeving en vereisten. 11.4 De Partijen zullen handelen in overeenstemming met alle wetten, regelingen, besluiten en/of andere vereisten en instructies van overheden en/of andere autoriteiten. 11.5 De Partijen zullen, kosteloos, aan elkaar alle informatie verstrekken die redelijkerwijs nodig is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, zoals – maar niet beperkt tot – relevante technische documentatie.
 2. Copyright

12.1 Er heerst copyright op de VisitPoint-producten, diensten, website en overige communicatiemiddelen, zoals folders, nieuwsbrieven en posters.

 1. Adverteren

13.1 Alle voorwaarden m.b.t. adverteren via VisitPoint-producten worden verstrekt aan de klant en worden van kracht wanneer zowel VisitPoint B.V. als de klant met deze voorwaarden contractueel hebben ingestemd.   Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 5 april 2016.

Adresgegevens
VisitPoint B.V.
Markt 22 4501 CK Oostburg
Nederland
T: +31 (0)117-763535
E: info@visitpoint.nl
W: www.visitpoint.nl